Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”